Regulamin

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin opracowany został w celu ustalenia zasad korzystania z internetowej platformy edukacyjnej notiomi (dalej: notiomi), której administratorem jest spółka notiomi Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-404) przy ulicy Stalowowolskiej 33/20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000869725, NIP: 8943160951, REGON: 387547709 (dalej: Administrator).
 2. Z notiomi korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, ewentualnie osoby po ukończeniu szesnastego roku życia pod warunkiem dostarczenia Administratorowi ich zgody w formie pisemnej lub elektronicznej zaopatrzonej w kwalifikowany podpis elektroniczny.

Opis notiomi

 1. Platforma edukacyjna notiomi powstała w celu wspomagania edukacji z zakresu anatomii człowieka. Można w niej uzyskać dostęp do filmów edukacyjnych wyjaśniających budowę określonych fragmentów ciała ludzkiego oraz testów sprawdzających przyswojone informacje. Dostęp do notiomi uzyskać można pod adresem internetowym https://notiomi.pl.
 2. Warunkiem korzystania z platformy jest założenie konta użytkownika, które jest całkowicie bezpłatne. Odpłatne jest jedynie nabycie dostępu do udostępnianych filmów edukacyjnych i testów wiedzy.
 3. Korzystanie z notiomi wymaga urządzenia z przeglądarką internetową obsługującą język polski i dostępem do internetu – przykładowo komputera, tabletu lub smartfonu.

Oświadczenia Administratora

 1. Administrator notiomi zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, zaplecze personalne i techniczne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem platformy.
 2. Dostępne w notiomi materiały edukacyjne stworzone zostały we współpracy z kadrą naukową posiadającą profesjonalną, akademicką wiedzę z zakresu anatomii, złożoną między innymi z osób posiadających tytuł profesora i czynnych wykładowców. Informacje prezentowane w materiałach edukacyjnych opracowywane były wedle najlepszej wiedzy zaangażowanej kadry naukowej, jednak wykorzystanie ich odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Celem notiomi jest wspieranie procesu edukacji i dostarczone treści powinny zostać przez Użytkownika zweryfikowane w innych źródłach.

Konto użytkownika

 1. Korzystanie z materiałów edukacyjnych możliwe jest po założeniu i zalogowaniu się na konto Użytkownika.
 2. Zakładając konto Użytkownik zobowiązany jest do podania swych prawdziwych danych osobowych – imienia, nazwiska i adresu e-mail.
 3. Konto może być używane jedynie przez Użytkownika, którego dane zostały wprowadzone w trakcie procesu rejestracji.
 4. Konto zakładane jest bezterminowo i utrzymywane będzie do czasu jego usunięcia przez Użytkownika. Usunięcie konta może też zostać dokonane przez Administratora, lecz wyłącznie w sytuacjach opisanych w Regulaminie.

Licencja

 1. Uzyskanie dostępu do materiałów edukacyjnych i testów sprawdzających następuje na podstawie licencji, której warunki przedstawione zostały w poniższej sekcji.
 2. Użytkownik ma możliwość wykupienia licencji w jednym z dwóch poniższych wariantów:
  1. licencja uprawniająca do korzystania z materiałów edukacyjnych i testów sprawdzających z zakresu jednej, wybranej przez Użytkownika części ciała oraz odczytywania;
  2. licencja uprawniająca do korzystania ze wszystkich zgromadzonych w notiomi materiałów edukacyjnych i testów sprawdzających.
 1. Czas trwania licencji wynosi jeden rok.
 2. Licencja uprawnia Użytkownika do odtwarzania materiałów edukacyjnych i rozwiązywania testów sprawdzających za pośrednictwem jednego konta Użytkownika, z ograniczeniem do jednego aktywnego stanowiska.
 3. Korzystanie z materiałów edukacyjnych i testów sprawdzających następować może jedynie na własne potrzeby edukacyjne, z wyłączeniem wszelkich form korzystania komercyjnego lub w celu nauczania innych osób. 
 4. Dostęp do materiałów edukacyjnych i testów sprawdzających odbywać się może wyłącznie poprzez notiomi, zabronione jest pobieranie ich na dysk komputera lub umieszczania w chmurze. Niedozwolone na podstawie licencji jest również kopiowanie, rozpowszechnianie czy wystawianie materiałów edukacyjnych lub testów sprawdzających, w tym poprzez umożliwienie osobie trzeciej korzystanie z własnego konta Użytkownika czy przekazanie danych dostępowych do takiego konta.
 5. W razie naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z licencji opisanych w pkt 17 Regulaminu, jeżeli prowadziło to do nieuprawnionego rozpowszechnienia materiałów edukacyjnych lub testów sprawdzających wobec osób trzecich, Administrator ma prawo nałożyć na niego karę umowną w wysokości 50.000,00 zł. Administrator ma również prawo dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższałaby nałożoną karę umowną.
 6. Jeżeli Użytkownik zakupi dwie licencje o nakładającym się na siebie zakresie – np. najpierw licencję ograniczoną, a następnie licencję pełną – to czas ich trwania biegnie równolegle i nie powoduje to wygaśnięcia którejkolwiek z licencji.
 7. Nabycie licencji następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia na rzecz Administratora.

Wynagrodzenie

 1. W celu nabycia licencji Użytkownik zapłaci na rzecz Administratora wynagrodzenie określone w cenniku udostępnionym w notiomi. Cennik ten może ulegać zmianie, przy czym dla Użytkownika zawsze wiążąca będzie kwota wynagrodzenia określona w momencie dokonywania przez niego zakupu określonego wariantu licencji.
 2. Zapłata wynagrodzenia następuje wyłącznie poprzez system zewnętrznej instytucji płatniczej. 
 3. W trakcie procesu zakupowego – po wyborze wariantu licencji i wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych – Użytkownik zostanie przeniesiony do serwisu instytucji płatniczej. Formy płatności zależne są wyłącznie od oferty tej instytucji, przy czym Administrator zapewnia że w każdym wypadku zagwarantowana będzie możliwość dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego.
 4. Administrator nie ma dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika w serwisie instytucji płatniczej, jak również nie przekazuje jej jakichkolwiek danych Użytkownika. Przekazywane są jedynie dane dotyczące wysokości wynagrodzenia, zaś wszelkie dane Użytkownika zostają na tym etapie zanonimizowane.
 5. Płatność uznawana jest za dokonaną gdy instytucja płatnicza powiadomi Administratora o otrzymaniu wpłaty od Użytkownika, co powinno nastąpić niezwłocznie po jej dokonaniu.
 6. Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika na skutek korzystania z serwisu instytucji płatniczej.

Wysyłka książek

 1. Sprzedawane w ramach dostępu do platformy notiomi książki „Anatomia praktyczna układu ruchu” będą wysyłane na terenie polski. W przypadku podania podczas procesu rejestracji adresu spoza terytorium Polski administrator skonsultuje się z Kupującym celem ustalenia miejsca wysyłki książki w obrębie terytorium Polski.
 2. Książki zostaną nadane do 14 dni od momentu zakupu licencji notiomi.

Dane zapisywane na koncie Użytkownika

 1. Na koncie Użytkownika zapisywane będą wyniki rozwiązanych przez niego testów sprawdzających i stworzonych notatek.
 2. Dostęp do wyników testów i stworzonych notatek Użytkownik posiada wyłącznie w czasie trwania licencji obejmującej materiały dotyczące danej części ciała, której te testy lub notatki dotyczą. Po wygaśnięciu licencji Użytkownik pozbawiony zostanie dostępu do tych treści, przy czym dostęp zostanie przywrócony w razie ponownego nabycia licencji.

Zawieszenie usługi

 1. Administrator uprawniony jest do zawieszenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika, wypowiedzenia licencji ze skutkiem natychmiastowym lub usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik:
  1. w trakcie procesu rejestracji posłużył się nieprawdziwymi danymi;
  2. udostępnił osobie trzeciej dostęp do swojego konta;
  3. podjął próbę obejścia zabezpieczeń do treści zawartych w notiomi;
  4. podejmuje aktywności niezwiązane z korzystaniem z konta lub materiałów objętych licencją, które godzić mogą w bezpieczeństwo notiomi, np. poprzez wykorzystywanie lub poszukiwanie wad w oprogramowaniu;
  5. naruszył warunki licencji opisane w pkt 15-17 Regulaminu;
  6. złożył skuteczną reklamację w instytucji płatniczej lub banku, na podstawie której zwrócono mu wynagrodzenie zapłacone za licencję.
 1. Skorzystanie przez Administratora z opisanych wyżej uprawnień wymaga powiadomienia o tym fakcie Użytkownika w drodze korespondencji e-mail, na adres podany przez niego w trakcie procesu rejestracji.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem notiomi lub nabytą licencją Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@notiomi.pl:
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonego problemu wraz z określeniem żądania Użytkownika.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa po trzydziestu dniach od ustania przyczyn stanowiących jej podstawę.
 4. Administrator zobowiązany jest do odpowiedzi na reklamację w terminie czternastu dni od jej otrzymania, przy czym może on również termin ten przedłużyć o kolejne czternaście dni gdy zawiłość zgłoszonego problemu uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji w pierwotnym terminie. Warunkiem przedłużenia czasu na rozpatrzenie reklamacji jest poinformowanie o tym fakcie Użytkownika przed upływem pierwotnego czternastodniowego terminu. 

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Wykupienie licencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu jest równoznacznie z zawarciem umowy o dostawę treści cyfrowych na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W związku z zawarciem umowy na odległość Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyn przez okres czternastu dni.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej kontakt@notiomi.pl oświadczenia o odstąpieniu, w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Może ono zostać sformułowane w oparciu o następującą treść, uzupełnioną o dane oznaczone w nawiasach: „Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy licencyjnej uprawniającej mnie do korzystania z zasobów platformy edukacyjnej notiomi, zawartej dnia (w tym miejscu należy uzupełnić datę) za pośrednictwem konta użytkownika (w tym miejscu należy uzupełnić nazwę konta użytkownika)”.
 4. Dla weryfikacji tożsamości oświadczenie o odstąpieniu musi zostać przesłane z adresu poczty elektronicznej, który został przez Użytkownika podany w trakcie procesu rejestracji konta.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownikowi zwrócona zostanie pełna kwota wynagrodzenia zapłaconego tytułem licencji. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Użytkownika wybrany w czasie dokonywania płatności, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inną formę. W żadnym wypadku Użytkownik nie będzie ponosić dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy licencyjnej nie przysługuje Użytkownikowi, który w trakcie procesu zakupu wyraził zgodę na rozpoczęcie dostawy treści przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i został poinformowany, że skutkować to będzie utratą prawa odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik oświadcza, że w pełni zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuję przedstawione w nim warunki świadczenia usług za pośrednictwem notiomi. 
 2. Administrator ma prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. O wprowadzeniu zmian Użytkownik powiadomiony zostanie z przynajmniej czternastodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zastrzega się, że zmiany regulaminu nie mogą prowadzić do ograniczenia nabytych przez Użytkownika praw, w szczególności do ograniczenia warunków wykupionej przez niego licencji.
 3. Regulamin podlega pod prawo polskie.